Video - Album

Tin cổ đông

1512 - 2022
CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

1412 - 2022
 CBTT Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

CBTT Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

2411 - 2022
CBTT Tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CBTT Tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

2411 - 2022
CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty

CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty

2411 - 2022
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan và góp vốn thành lập công ty

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan và góp vốn thành lập công ty

2411 - 2022
 CBTT Thông báo triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CBTT Thông báo triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

2411 - 2022
 CBTT Thông báo triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CBTT Thông báo triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

2910 - 2022
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng Quý 3 năm 2022

2910 - 2022
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng Quý 3 năm 2022

2810 - 2022
Nghị quyết HĐQT về KH tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và TB chốt danh sách cổ đông

Nghị quyết HĐQT về KH tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và TB chốt danh sách cổ đông

2510 - 2022
Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan

159 - 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS

Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS

159 - 2022
Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

318 - 2022
Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC (soát xét) bán niên năm 2022 so với cùng kỳ

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC (soát xét) bán niên năm 2022 so với cùng kỳ

318 - 2022
Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025