Video - Album

Tin cổ đông

412 - 2017
Công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu và lợi ích kinh tế tại công ty liên kết

Công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu và lợi ích kinh tế tại công ty liên kết

Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt

1511 - 2017
Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017

Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017

cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Savico 09 tháng đầu năm 2017

19 - 2017
Quyết định HĐQT về việc thông qua giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng (với người nội bộ của Công ty)

Quyết định HĐQT về việc thông qua giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng (với người nội bộ của Công ty)

- Ông Lương Quang Hiển - Thành viên HĐQT - Bà Lê Thị Thanh Vân - Thư ký Công ty

288 - 2017
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited

248 - 2017
Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2016

Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2016

Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá

218 - 2017
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Jom Silkitie Asia Equity Investment Fund

207 - 2017
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

Công ty Savico xin thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 với Công ty TNHH KPMG vào ngày 19/07/2017

163 - 2017
Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thời gian: 08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 31/03/2017 (đính kèm tài liệu họp)

272 - 2017
Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần của Savico tại công ty CP Đầu Tư Savico

Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần của Savico tại công ty CP Đầu Tư Savico

Chuyển nhượng cổ phần tại công ty CP Đầu Tư Savico

72 - 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2017

31 - 2017
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Probus Opportunities

710 - 2016
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngành nghề công ty được bổ sung thêm ngành "Giáo dục mần non"

610 - 2016
Nghị Quyết và Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị Quyết và Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến cổ đông bằng văn bản

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh "Giáo dục mần non"

219 - 2016
Thông báo về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2016

Thông báo về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2016

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

238 - 2016
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Savico