Video - Album

Tin cổ đông

262 - 2023
CBTT đường dẫn Báo cáo thường niên năm 2022

CBTT đường dẫn Báo cáo thường niên năm 2022

142 - 2023
CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

102 - 2023
Thông báo về việc Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Thông báo về việc Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

102 - 2023
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022

82 - 2023
CBTT Quyết định về việc thay đổi niêm yết và Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

CBTT Quyết định về việc thay đổi niêm yết và Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

32 - 2023
Công bố thông tin về GCN ĐKDN (sửa đổi lần 12) và GCN ĐKCK (sửa đổi lần 5) của Savico

Công bố thông tin về GCN ĐKDN (sửa đổi lần 12) và GCN ĐKCK (sửa đổi lần 5) của Savico

311 - 2023
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

301 - 2023
 CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022 và Bản cung cấp thông tin quản trị công ty

CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022 và Bản cung cấp thông tin quản trị công ty

171 - 2023
CBTT Báo cáo quản trị năm 2022 và NQ của HĐQT công ty

CBTT Báo cáo quản trị năm 2022 và NQ của HĐQT công ty

161 - 2023
CBTT văn bản của UBCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SAVICO

CBTT văn bản của UBCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SAVICO

101 - 2023
CBTT Báo cáo kết quả phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Đính chính Báo cáo số 02/BC-SVC ngày 03/01/2023)

CBTT Báo cáo kết quả phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Đính chính Báo cáo số 02/BC-SVC ngày 03/01/2023)

51 - 2023
CBTT Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết

CBTT Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết

41 - 2023
CBTT hồ sơ báo báo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CBTT hồ sơ báo báo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1912 - 2022
CBTT phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CBTT phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1612 - 2022
CBTT Thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc SAVICO

CBTT Thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc SAVICO