Video - Album

Tin cổ đông

103 - 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để THQ tham dự ĐHĐCĐ TN 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để THQ tham dự ĐHĐCĐ TN 2022

33 - 2022
SAVICO công bố thông tin về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022

SAVICO công bố thông tin về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022

252 - 2022
SAVICO công bố thông tin đính chính báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

SAVICO công bố thông tin đính chính báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

281 - 2022
SAVICO thông báo về việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

SAVICO thông báo về việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

281 - 2022
SAVICO công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

SAVICO công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

281 - 2022
SAVICO công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất 2021

SAVICO công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất 2021

211 - 2022
SAVICO công bố thông tin số lượng cổ phiếu đang lưu hành

SAVICO công bố thông tin số lượng cổ phiếu đang lưu hành

211 - 2022
SAVICO công bố thông tin báo cáo giao dịch cổ phiếu

SAVICO công bố thông tin báo cáo giao dịch cổ phiếu

181 - 2022
SAVICo công bố thông tin về việc thành lập Công ty con

SAVICo công bố thông tin về việc thành lập Công ty con

171 - 2022
SAVICO công bố thông tin về việc cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

SAVICO công bố thông tin về việc cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

61 - 2022
SAVICO công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

SAVICO công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

2812 - 2021
SAVICO công bố thông tin liên quan đến cổ đông lớn

SAVICO công bố thông tin liên quan đến cổ đông lớn

1012 - 2021
SAVICO công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty

SAVICO công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty

112 - 2021
SAVICO công bố thông tin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

SAVICO công bố thông tin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

2611 - 2021
SAVICO công bố thông tin Phụ lục XV Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

SAVICO công bố thông tin Phụ lục XV Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu