Video - Album

Tin cổ đông

204 - 2021
Giải trình về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị Công ty năm 2020

Giải trình về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị Công ty năm 2020

194 - 2021
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021

194 - 2021
Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2021

Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2021

233 - 2021
Thông báo v/v cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Thông báo v/v cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

262 - 2021
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM

262 - 2021
Ông Đào Minh Tuấn trở thành cổ đông lớn

Ông Đào Minh Tuấn trở thành cổ đông lớn

Nhà đầu từ nắm giữ 5% cổ phiếu trở lên

242 - 2021
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

82 - 2021
Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến là ngày 23/4/2021

82 - 2021
Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Lê Tuấn - Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

1011 - 2020
Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 ngày 09/11/2020 của Công ty

Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 ngày 09/11/2020 của Công ty

2110 - 2020
Công văn của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công văn của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

1910 - 2020
Công văn đăng ký ngày giao dịch bổ sung

Công văn đăng ký ngày giao dịch bổ sung

Công văn số 200/CV-SVC

1910 - 2020
SAVICO nhận quyết định của Sở GDCK TP.HCM về việc thay đổi niêm yết.

SAVICO nhận quyết định của Sở GDCK TP.HCM về việc thay đổi niêm yết.

910 - 2020
SAVICO nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần - đăng ký thay đổi lần thứ 10

SAVICO nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần - đăng ký thay đổi lần thứ 10

99 - 2020
Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty

Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty