Video - Album

Tin cổ đông

87 - 2021
SAVICO công bố thông tin về việc ký HĐ với đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021

SAVICO công bố thông tin về việc ký HĐ với đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021

67 - 2021
SAVICO công bố thông tin NQ HĐQT & TB ĐKCC để THQ v/v chi trả cổ tức năm 2020

SAVICO công bố thông tin NQ HĐQT & TB ĐKCC để THQ v/v chi trả cổ tức năm 2020

67 - 2021
CBTT NQ HĐQT về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021

CBTT NQ HĐQT về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021

176 - 2021
SAVICO công bố thông tin bổ nhiệm Người quản trị công ty

SAVICO công bố thông tin bổ nhiệm Người quản trị công ty

116 - 2021
Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Ngọc Châu - Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

116 - 2021
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

46 - 2021
Nghị Quyết số 33 về việc Miễn nhiệm người Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Nghị Quyết số 33 về việc Miễn nhiệm người Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

26 - 2021
Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2021 bằng hình thức trực tuyến

Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2021 bằng hình thức trực tuyến

26 - 2021
 Công bố thông tin Nghị quyết v/v thay đổi hình thức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021

Công bố thông tin Nghị quyết v/v thay đổi hình thức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021

255 - 2021
SAVICO công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty

SAVICO công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty

195 - 2021
Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thời gian: 08 giờ 00 thứ Năm, ngày 10/6/2021 (Đính kèm tài liệu họp)

274 - 2021
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng 17/5/2021.

274 - 2021
Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến là ngày 10/6/2021

264 - 2021
Thông báo về việc hủy ngày Đăng ký cuối cùng của Sở GDCK TP.HCM

Thông báo về việc hủy ngày Đăng ký cuối cùng của Sở GDCK TP.HCM

264 - 2021
Thông báo về việc hủy DS người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - Mã CK: SVC

Thông báo về việc hủy DS người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - Mã CK: SVC

Công văn Số 2246/CNVSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Về việc hủy DS người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - Mã CK: SVC