Video - Album

Tin cổ đông

145 - 2020
Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thời gian: 08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 29/5/2020 (Đính kèm tài liệu họp)

75 - 2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Tên tổ chức: Endurance Capital Vietnam I Ltd

204 - 2020
Báo cáo Thường niên năm 2019

Báo cáo Thường niên năm 2019

154 - 2020
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

134 - 2020
Thông báo về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

134 - 2020
Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

94 - 2020
Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

SAVICO công bố thông tin nhận được Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

84 - 2020
Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Probus Opportunities

34 - 2020
Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2019 so với năm 2018

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2019 so với năm 2018

64 - 2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ.

Tên tổ chức: Endurance Capital Vietnam I Ltd

283 - 2020
Finansia Syrus Securities Public Company Limited báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Finansia Syrus Securities Public Company Limited báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited

283 - 2020
Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited

263 - 2020
Tundra Fonder AB báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Tundra Fonder AB báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Tundra Fonder AB

193 - 2020
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Fanansia Syrus

143 - 2020
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited