Video - Album

Tin cổ đông

298 - 2023
Savico công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2023 (Riêng)

Savico công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2023 (Riêng)

298 - 2023
Savico công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2023 (Hợp nhất)

Savico công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2023 (Hợp nhất)

98 - 2023
Savico công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Savico công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

98 - 2023
Savico công bố thông tin đính chính Báo cáo quản trị bán niên năm 2023

Savico công bố thông tin đính chính Báo cáo quản trị bán niên năm 2023

307 - 2023
Savico công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

Savico công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

307 - 2023
Savico công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên năm 2023

Savico công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên năm 2023

37 - 2023
Công bố thông tin nhận Quyết định xử phạt hành chính về thuế

Công bố thông tin nhận Quyết định xử phạt hành chính về thuế

216 - 2023
Savico công bố thông tin về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Savico công bố thông tin về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin

166 - 2023
Savico công bố thông tin thay đổi nhân sự

Savico công bố thông tin thay đổi nhân sự

86 - 2023
Thông báo cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

55 - 2023
Savico công bố thông tin Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 13

Savico công bố thông tin Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 13

284 - 2023
Savico công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất Quý 1 năm 2023

Savico công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất Quý 1 năm 2023

284 - 2023
Savico công bố Thông báo thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Công ty.

Savico công bố Thông báo thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Công ty.

284 - 2023
Savico công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Savico công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

284 - 2023
Savico công bố thông tin thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT, BKS

Savico công bố thông tin thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT, BKS