Video - Album

Tin cổ đông

72 - 2024
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

12 - 2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

12 - 2024
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Savico và Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Savico và Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024

301 - 2024
Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023

301 - 2024
Công bố thông tin về Báo cáo quản trị năm 2023

Công bố thông tin về Báo cáo quản trị năm 2023

91 - 2024
Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty Cổ phần Ô tô New Energy

Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty Cổ phần Ô tô New Energy

2212 - 2023
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

1912 - 2023
Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty

Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty

812 - 2023
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương giải thể Công ty CP Dịch vụ Ô tô Cần Thơ

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương giải thể Công ty CP Dịch vụ Ô tô Cần Thơ

3010 - 2023
Savico công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2023

Savico công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2023

298 - 2023
Savico công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2023 (Riêng)

Savico công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2023 (Riêng)

298 - 2023
Savico công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2023 (Hợp nhất)

Savico công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2023 (Hợp nhất)

98 - 2023
Savico công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Savico công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

98 - 2023
Savico công bố thông tin đính chính Báo cáo quản trị bán niên năm 2023

Savico công bố thông tin đính chính Báo cáo quản trị bán niên năm 2023

307 - 2023
Savico công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

Savico công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023