Video - Album

Tin cổ đông

28 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

28 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2018

Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2018

Tỷ lệ cổ tức: 15%/ mệnh giá

307 - 2019
Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

- Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - CBTT về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 với Công ty TNHH KPMG

266 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi

Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi

Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi

226 - 2019
Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty

Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty

Savico đã nhận được Đơn xin từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty của ông Nguyễn Thái Hòa

205 - 2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Tên nhả đầu tư: Endurance Capital Vietnam I

65 - 2019
Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đôc Công ty Savico

Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đôc Công ty Savico

Ngày 06/05/2019 vào lúc 10h00 sáng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Phan Dương Cửu Long

65 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

114 - 2019
Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

293 - 2019
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

193 - 2019
Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thời gian: 08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 29/03/2019 (Đính kèm tài liệu họp)

142 - 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2019

142 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2019

2712 - 2018
CBTT về việc Giải trình thông tin vi phạm về thuế năm 2017

CBTT về việc Giải trình thông tin vi phạm về thuế năm 2017

Giải trình thông tin vi phạm về thuế năm 2017

2712 - 2018
CBTT về việc vi phạm về thuế 2018 và giải trình về chậm CBTT

CBTT về việc vi phạm về thuế 2018 và giải trình về chậm CBTT

CBTT vi phạm về thuế 2018 và giải trình về chậm CBTT