Video - Album

Tin cổ đông

3110 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Tthôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Bà Nguyễn Thu Nga

310 - 2019
CBTT Công ty Savico đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 9) và Người thực hiện CBTT

CBTT Công ty Savico đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 9) và Người thực hiện CBTT

Savico đã nhận Giấy CN ĐKDN Công ty Cổ phần - đăng ký thay đổi lần thứ 9 và Người thực hiện CBTT

309 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phan Dương Cửu Long

309 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nghị quyết về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Mai Việt Hà

309 - 2019
Biên bản họp HĐQT Công ty thông qua nội dung thay đổi nhân sự quản lý cấp cao

Biên bản họp HĐQT Công ty thông qua nội dung thay đổi nhân sự quản lý cấp cao

Biên bản phiên họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQt và quản lý cấp cao

279 - 2019
Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bình Minh

Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bình Minh

Công ty đã nhận Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch - Thành viên HĐQT Savico của ông Ngu yễn Bình Minh kể từ ngày 28/9/2019

28 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

28 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2018

Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2018

Tỷ lệ cổ tức: 15%/ mệnh giá

307 - 2019
Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

- Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - CBTT về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 với Công ty TNHH KPMG

266 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi

Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi

Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi

226 - 2019
Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty

Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty

Savico đã nhận được Đơn xin từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty của ông Nguyễn Thái Hòa

205 - 2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Tên nhả đầu tư: Endurance Capital Vietnam I

65 - 2019
Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đôc Công ty Savico

Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đôc Công ty Savico

Ngày 06/05/2019 vào lúc 10h00 sáng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Phan Dương Cửu Long

65 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

114 - 2019
Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018