Video - Album

Tin cổ đông

295 - 2018
Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thời gian: 08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 15/06/2018 (đính kèm tài liệu họp)

145 - 2018
CBTT về việc Công ty Savico đã nhận đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát công ty

CBTT về việc Công ty Savico đã nhận đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát công ty

274 - 2018
Giải trình về việc chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017

Giải trình về việc chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty Savico xin được giải trình việc chậm công bố thông tin báo cáo thường niên

234 - 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018

234 - 2018
CBTT tự nguyện của Công ty con Savico

CBTT tự nguyện của Công ty con Savico

Công ty OtoS - Công ty con do Savico nằm giữ 80,3% vốn - sở hữu website thương mại điện tử OtoS.vn thực hiện hợp nhất với website Carmudi.vn

204 - 2018
Thông báo về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Quyết định HĐQT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên

Thông báo về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Quyết định HĐQT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên

- Công văn HDQT xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Quyết định HĐQT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên

124 - 2018
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Tundra Fonder AB

203 - 2018
Công bố thông tin Công ty đã hoàn tất việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh taxi của Công ty ComfortDelgro Savico Taxi

Công bố thông tin Công ty đã hoàn tất việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh taxi của Công ty ComfortDelgro Savico Taxi

Công ty đã hoàn tất việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh taxi của Công ty ComfortDelgro Savico Taxi

291 - 2018
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Pyn Elite Fund

412 - 2017
Công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu và lợi ích kinh tế tại công ty liên kết

Công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu và lợi ích kinh tế tại công ty liên kết

Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt

1511 - 2017
Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017

Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017

cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Savico 09 tháng đầu năm 2017

19 - 2017
Quyết định HĐQT về việc thông qua giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng (với người nội bộ của Công ty)

Quyết định HĐQT về việc thông qua giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng (với người nội bộ của Công ty)

- Ông Lương Quang Hiển - Thành viên HĐQT - Bà Lê Thị Thanh Vân - Thư ký Công ty

288 - 2017
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited

248 - 2017
Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2016

Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2016

Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá

218 - 2017
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Jom Silkitie Asia Equity Investment Fund