Video - Album

Cổ đông - Nhà đầu tư

Tin cổ đông

3110 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Tthôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Bà Nguyễn Thu Nga

310 - 2019
CBTT Công ty Savico đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 9) và Người thực hiện CBTT

CBTT Công ty Savico đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 9) và Người thực hiện CBTT

Savico đã nhận Giấy CN ĐKDN Công ty Cổ phần - đăng ký thay đổi lần thứ 9 và Người thực hiện CBTT

309 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phan Dương Cửu Long

309 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nghị quyết về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Mai Việt Hà

309 - 2019
Biên bản họp HĐQT Công ty thông qua nội dung thay đổi nhân sự quản lý cấp cao

Biên bản họp HĐQT Công ty thông qua nội dung thay đổi nhân sự quản lý cấp cao

Biên bản phiên họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQt và quản lý cấp cao

279 - 2019
Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bình Minh

Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bình Minh

Công ty đã nhận Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch - Thành viên HĐQT Savico của ông Ngu yễn Bình Minh kể từ ngày 28/9/2019

28 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

28 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2018

Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2018

Tỷ lệ cổ tức: 15%/ mệnh giá

307 - 2019
Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

- Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - CBTT về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 với Công ty TNHH KPMG

266 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi

Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi

Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi

226 - 2019
Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty

Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty

Savico đã nhận được Đơn xin từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty của ông Nguyễn Thái Hòa

205 - 2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Tên nhả đầu tư: Endurance Capital Vietnam I

65 - 2019
Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đôc Công ty Savico

Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đôc Công ty Savico

Ngày 06/05/2019 vào lúc 10h00 sáng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Phan Dương Cửu Long

65 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

114 - 2019
Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

06 Tháng

Báo cáo tài chính Riêng Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

06 Tháng

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Riêng)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2018

Báo cáo tài chính Riêng năm 2018 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Năm 2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Riêng)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

06 Tháng

Báo cáo tài chính Riêng Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

06 Tháng

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Riêng)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2017

Báo cáo tài chính Riêng năm 2017 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Năm 2017

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Riêng)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

06 Tháng

Báo cáo tài chính Riêng Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

06 Tháng

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Riêng)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2016

Báo cáo tài chính Riêng năm 2016 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Năm 2016

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Riêng)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

06 tháng

Báo cáo tài chính Riêng Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

06 tháng

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Riêng)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2015

Báo cáo tài chính Riêng năm 2015 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Năm 2015

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Riêng)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

06 tháng

Báo cáo tài chính Riêng Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

06 tháng

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Riêng)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2014

Báo cáo tài chính Riêng năm 2014 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Năm 2014

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Riêng)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

06 tháng

Báo cáo tài chính Riêng Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

06 tháng

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Riêng)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2013

Báo cáo tài chính Riêng năm 2013 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Năm 2013

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2013 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Riêng)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

06 tháng

Báo cáo tài chính Riêng Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

06 tháng

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 02 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Riêng)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2012

Báo cáo tài chính Riêng năm 2012 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Năm 2012

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2012 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Riêng)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

06 tháng

Báo cáo tài chính Riêng Quý 02 (được soát xét bởi KPMG)

06 tháng

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 02 (được soát xét bởi KPMG)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Riêng)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2011

Báo cáo tài chính Riêng năm 2011 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Năm 2011

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2011 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Riêng)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

06 tháng

Báo cáo tài chính Riêng Quý 02 (được soát xét bởi KPMG)

06 tháng

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 02 (được soát xét bởi KPMG)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Riêng)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2010

Báo cáo tài chính Riêng năm 2010 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Năm 2010

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2010 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Riêng)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

06 tháng

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng, được soát xét bởi KPMG)

06 tháng

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất, được soát xét bởi KPMG)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Riêng)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2009

Báo cáo tài chính Riêng năm 2009 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Năm 2009

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2009 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Riêng)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Riêng)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Riêng)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (Hợp nhất)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Hợp nhất)

Năm 2008

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 (đã được kiểm toán bởi KPMG)

Quý IV

Báo cáo tài chính Quý 04 (Hợp nhất)

Quý III

Báo cáo tài chính Quý 03 (Hợp nhất)

Quý II

Báo cáo tài chính Quý 02 (bảng tóm tắt)

Quý I

Báo cáo tài chính Quý 01 (Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả HĐKD hợp nhất)

Năm 2007

Báo cáo tài chính năm 2007 (Hợp nhất)

Năm 2006

Báo cáo tài chính năm 2006 (Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả HĐKD hợp nhất)

Báo cáo quản trị

06 tháng

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2019

Năm 2018

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2018

06 tháng

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2018

Năm 2017

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2017

06 tháng

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2017

Năm 2016

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2016

06 tháng

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2016

Năm 2015

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2015

06 tháng

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2015

Năm 2014

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2014

06 tháng

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2014

Năm 2013

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2013

06 tháng

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2013

Năm 2012

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2012

Quý II

Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm

Quý I

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty SAVICO Quý 01

Quý IV

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty SAVICO Quý 04

Quý III

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty SAVICO Quý 03

Quý II

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty SAVICO Quý 02

Quý I

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty SAVICO Quý 01

Quý IV

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty SAVICO Quý 04

Quý III

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty SAVICO Quý 03

Quý II

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty SAVICO Quý 02

Quý I

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty SAVICO Quý 01

Đại hội đồng cổ đông

Biên bản

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Biên bản

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Biên bản

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Biên bản

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Biên bản

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Lịch sự kiện

Ban Quan hệ cổ đông kính gửi Quý cổ đông lịch sự kiện dự kiến công bố từ tháng 05/2019 đến tháng 05/2020

Sự kiện Thời gian dự kiến
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q2/19 25-07-2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng/ 2019 30-07-2019
Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã được soát xét 15-08-2019
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q3/19 25-10-2019
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q4/19 30-01-2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 30-01-2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 16-03-2020
Báo cáo thường niên năm 2019 05-04-2020
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q1/20 27-04-2020

Ban cổ đông (ir)

Bà: Phan Phương Nga
Di động: 0903 143 241
Điện thoại: (84-28) 3821 3913
Email: ir@savico.com.vn
Liên hệ (IR)