Video - Album

Tin cổ đông

Công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - sửa đổi bổ sung lần thứ 13

124 - 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) công bố toàn văn Điều lệ Công ty, sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 ngày 11/4/2024

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm TẠI ĐÂY