Video - Album

Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để THQ tham dự ĐHĐCĐ TN 2022

103 - 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC (HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022.

Cụ thể như sau: