Các Công ty, Tổ chức SAVICO tham gia đầu tư
Thành viên