Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

176 - 2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý cổ đông về việc thông qua kế hoạch thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Quý cổ đông vui lòng tải xem: Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-SVC