Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2019

176 - 2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý cổ đông về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Quý cổ đông vui lòng tải xem: Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-SVC