Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2018

28 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý cổ đông về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019
  • Ngày thanh toán cổ tức : 28/08/2019
  • Tỷ lệ cổ tức: 15%/mệnh giá (1.500 đồng / cổ phiếu)

Quý cổ đông vui lòng tải xem: Nghị quyết