Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

142 - 2019

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đã phê duyệt NQ số 01 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2019
  • Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 29/03/2019

Quý cổ đông vui lòng tải xem chi tiết Nghị quyết