Video - Album

Tin cổ đông

Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

114 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý cổ đông nội dung giải trình chậm công bô thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Quý cổ đông vui lòng tải xem giải trình chậm CBTT