Video - Album

Tin cổ đông

Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bình Minh

279 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý cổ đông nội dung:

CBTT nhận được Thông báo của Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV (cổ đông lớn của Công ty) về việc thôi nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV tại Savico đối với ông Nguyễn Bình Minh - Chủ tịch HĐQT Savico và Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch - Thành viên HĐQT Savico của ông Nguyễn Bình Minh kể từ ngày 28/9/2019 do có sự phân công và điều động của Ủy ban nhân dân TP.HCM sang công tác tại doanh nghiệp khác. 

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm