Tin nổi bật
Tên nhà đầu tư: Quỹ tầm nhìn SSI
Tên nhà đầu tư: Quỹ tầm nhìn SSI
Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)
Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)
Tên nhà đầu tư: Quỹ tầm nhìn SSI
Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)
Tổ nhà đầu tư: Quỹ tầm nhìn SSI
Số lượng cổ phiếu Horizon nắm giữ được chuyển đổi: 1.000.000 cổ phiếu
Tên nhà đấu tư: Quỹ tầm nhìn SSI
Số lượng cổ phiếu VOF nắm giữ được chuyển đổi: 1.000.000 cổ phiếu
Thành viên