Tin nổi bật
Lịch sự kiện tài chính 28/03/2018 | 8:20
Ban Quan hệ cổ đông kính gởi Quý cổ đông lịch sự kiện dự kiến công bố từ tháng 04/2018 -> 01/2019:
 
Sự kiện   Thời gian dự kiến
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q1/18   24/04/2018
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q2/18   25/07/2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng /2018
  30/07/2018
Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét   15/08/2018
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q3/18   25/10/2018
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q4/18   25/01/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018   30/01/2019
 
 
 
 
 
 
Thành viên