Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
: Phan Phương Nga
Di động : 0903 143 241
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Quy chế Quản trị Công ty
Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - SAVICO
Tải file
(Quy chế sửa đổi lần thứ 2)
Ban hành ngày 02/08/2016
Thành viên