Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
: Phan Phương Nga
Di động : 0903 143 241
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Điều lệ công ty
Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - SAVICO
Tải file
(Điều lệ sửa đổi lần 9 ngày 01/04/2016)
Thành viên