Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
: Phan Phương Nga
Di động : 0903 143 241
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Đại hội cổ đông 2018
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Tải file
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tải file
Đại hội cổ đông 2017
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Tải file
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tải file
Thành viên