Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
: Phan Phương Nga
Di động : 0903 143 241
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Báo cáo thường niên của SAVICO
Năm 2018
Tải file
Năm 2017
Tải file
Năm 2016
Tải file
Năm 2015
Tải file
Năm 2014
Tải file
Năm 2013
Tải file
Năm 2012
Tải file
Năm 2011
Tải file
Năm 2010
Tải file
Năm 2009
Tải file
Năm 2008
Tải file
Năm 2007
Tải file
Năm 2006
Tải file
Thành viên