Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
: Phan Phương Nga
Di động : 0903 143 241
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Báo cáo tài chính năm 2006
Báo cáo tài chính năm 2006
Tải file
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
Thành viên