Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
: Phan Phương Nga
Di động : 0903 143 241
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014 (được kiểm toán bởi KPMG)
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo tài chính riêng của Công ty Savico
- Giải trình chênh lệch báo cáo riêng, hợp nhất trước và sau kiểm toán
Báo cáo tài chính Quý 4
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo tài chính riêng của Công ty SAVICO
 
 
Báo cáo tài chính Quý 3
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo tài chính riêng của Công ty SAVICO
 
 
Báo cáo tài chính Quý 02 (được soát xét bởi KPMG)
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo riêng của Công ty SAVICO
Báo cáo tài chính Quý 2
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo tài chính riêng của Công ty SAVICO
 
 
Báo cáo tài chính Quý 1
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo tài chính riêng của Công ty SAVICO
 
Báo cáo tài chính năm 2013
Báo cáo tài chính năm 2013 (được kiểm toán bởi KPMG)
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo tài chính riêng của Công ty Savico
- Giải trình chênh lệch báo cáo hợp nhất trước và sau kiểm toán
- Giải trình chênh lệch báo cáo riêng trước và sau kiểm toán
Báo cáo tài chính Quý 4
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo riêng của Công ty SAVICO
Báo cáo tài chính Quý 3
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo riêng của Công ty SAVICO
Báo cáo tài chính Quý 02 (được soát xét bởi KPMG)
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo riêng của Công ty SAVICO
Báo cáo tài chính Quý 2
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo tài chính riêng của Công ty SAVICO
 
Báo cáo tài chính Quý 1
Tải file
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo tài chính riêng của Công ty SAVICO
 
Thành viên