Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
: Phan Phương Nga
Di động : 0903 143 241
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2010
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO Quý 04
Tải file
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO Quý 03
Tải file
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO Quý 02
Tải file
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO Quý 01
Tải file
Thành viên