Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
: Phan Phương Nga
Di động : 0903 143 241
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2016
Tải file
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2016
Tải file
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2015
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2015
Tải file
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2015
Tải file
Thành viên