Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
: Phan Phương Nga
Di động : 0903 143 241
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2018
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2018
Tải file
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2018
Tải file
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2017
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2017
Tải file
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2017
Tải file
Thành viên