• Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 1
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 2
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 3
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 4
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 5
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 6
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 7
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 8
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 9
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 10
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 11
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 12
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 13
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 14
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 15
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 16
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 17
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 18
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 19
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 20
 • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty - Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất 21
Các album khác
Thành viên