• Lễ khai trương Sài Gòn Ford - Phổ Quang 1
  • Lễ khai trương Sài Gòn Ford - Phổ Quang 2
  • Lễ khai trương Sài Gòn Ford - Phổ Quang 3
  • Lễ khai trương Sài Gòn Ford - Phổ Quang 4
  • Lễ khai trương Sài Gòn Ford - Phổ Quang 5
  • Lễ khai trương Sài Gòn Ford - Phổ Quang 6
Các album khác
Thành viên