Tin nổi bật
Báo cáo tài chính năm 2017 20/03/2018 | 17:06
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2017 (được kiểm toán bởi KPMG)
Công ty đã hoàn tất việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh taxi của Công ty ComfortDelgro Savico Taxi
Tên nhà đầu tư: Pyn Elite Fund
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2017
 
cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Savico 09 tháng đầu năm 2017
Tố chức: Jom Silkkitie Asia Equity Investment Fund
Thông qua giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Savico tại Công ty cổ phần Nam Sông Hậu cho cá nhân sau:
  • Ông Lương Quang Hiển - Thành viên HĐQT
  • Bà Lê Thị Thanh Vân - Thư ký Công ty
Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2017
- Ngày thanh toán cổ tức: 27/09/2017.
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá
 
Thành viên