Tin nổi bật
Báo cáo tài chính Quý 1/2017
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2016 (được kiểm toán bởi KPMG) trong file đính kèm.
- Thời gian:     08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 31/03/2017
- Địa điểm:      Hội trường Lầu 4 - Công ty Cổ phần DVTH Sài Gòn
                          Số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
(đính kèm tài liệu họp)
Chuyển nhượng cổ phần tại công ty CP Đầu Tư Savico
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2017
  • Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017: 24/03/2017
 
Báo cáo tài chính Quý 4/2016
Thông báo chấp thuận của UBCKNN số 517/UBCK-GSĐC
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2016
 
 
Tên nhà đầu tư: Probus Opportunities
Thành viên