Tin nổi bật
Tố chức: Jom Silkkitie Asia Equity Investment Fund
Thông qua giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Savico tại Công ty cổ phần Nam Sông Hậu cho cá nhân sau:
  • Ông Lương Quang Hiển - Thành viên HĐQT
  • Bà Lê Thị Thanh Vân - Thư ký Công ty
Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2017
- Ngày thanh toán cổ tức: 27/09/2017.
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá
 
Tên nhà đầu tư: Jom Silkitie Asia Equity Investment Fund
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 trong file đính kèm.
 
 
Báo cáo tài chính Quý 2/2017
Công ty Savico xin thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 với Công ty TNHH KPMG vào ngày 19/07/2017
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2016 (được kiểm toán bởi KPMG) trong file đính kèm.
Thành viên