Tin nổi bật
Lịch sự kiện tài chính 03/10/2016 | 14:29
Ban Quan hệ cổ đông kính gởi Quý cổ đông lịch sự kiện dự kiến công bố từ tháng 10/2016 -> 04/2017:
 
Sự kiện   Thời gian dự kiến
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q3/16   25/10/2016
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q4/16     25/01/2017
Báo cáo tài chính kiểm toán riêng & hợp nhất năm 2016  
25/03/2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017   Tháng 4/2017
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q1/17    25/04/2017
 
Thành viên