Tin nổi bật
Lịch sự kiện tài chính 03/10/2016 | 14:29
Ban Quan hệ cổ đông kính gởi Quý cổ đông lịch sự kiện dự kiến công bố từ tháng 10/2017 -> 01/2018:
 
Sự kiện   Thời gian dự kiến
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q3/17   25/10/2017
Báo cáo tài chính riêng & hợp nhất Q4/17   25/01/2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
  30/01/2018
 
 
 
 
 
 
Thành viên