Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
Ông : Đoàn Văn Quang
Di động : 0903 623 457
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Thông tin liên quan đến cổ phiếu Savico, mã SVC niêm yết tại HOSE
Thành viên